Hver sin eller samme klasse – hvad er praksis?

Siden slutningen af 1990érne er antallet af tvillinger steget voldsomt og tilsvarende er antallet af tvillinger i skolesystemet gået fra at være et særsyn til at være relevant for hver eneste skoles klassetrin. Men går tvillinger hyppigt i hver sin eller i sammen klasse? Hvad er praksis på området egentligt?

Denne artikel er en gennemgang af alle de eksisterer undersøgelser af tvillingers skoleplacering og giver dig svar på, hvad der er praksis i de lande, vi normalt sammenligner os med.

Den internationale forskning sammenlignes med de danske forhold, hvor der først i 2019 er en større dansk undersøgelse på vej.

[restrict … ]

Gleeson et al.´s australske undersøgelse af 784 tvillingepars skoleplacering fra 1990, er det første større studie, der fortæller os noget om frekvensen af tvillingers skoleplacering. Gleeson et al. finder, at 70% af tvillinger går i samme klasse i 6.års alderen, mens det kun er 40%, der går i samme klasse i 8 års alderen. Samme tendens finder Tully et al.´s engelske undersøgelse fra 2004, hvor 79% af deres tvillinger går i samme klasse i 5 års alderen, men det kun er 64%, der går i samme klasse i 7 års alderen. Begge undersøgelser finder således, at tvillinger med alderen hyppigere går i hver sin klasse (se tabel 1 nedenfor).

I England går børn i “nursery class/reception class” fra 3-5 år, og starter i 1. klasse i primary school ved 5 års alderen, dvs. et år tidligere end i Australien, hvor børn starter i “receptionclass” ved 4-5 års alderen, og året efter år går i obligatorisk preparatory class, for ved 6-7 års alderen at starte i 1. klasse i primary school. Primary School slutter i begge lande ved 12 års alderen (6. klasse i Australien). Disse overgange kan give større mulighed for, at ændre på tvillingers klasseplacering og det kan være årsagen til, at flere tvillinger går i samme klasse i indskolingen og nogle af disse tvillinger senere skifter til at gå i hver sin klasse.

Der findes 6 undersøgelser i verden af tvillingers skoleplacering

Der er til dato lavet 6 undersøgelser af tvillingers skoleplacering. I tabel 1 nedenfor er listet andelen af tvillinger i samme klasse, som oplyst i de 5 af undersøgelser, som medtager fordelingen på forskellige alders-/klassetrin. Den 6. undersøgelse, Polerman et al.´s (2010) kommer jeg ind på senere.

Da de forskellige klasse- og alderstrin i tabellen ikke helt svarer til de danske klassetrin, har jeg for at undgå forvirring valgt at bruge de betegnelser for klassetrinene, som bruges i de pågældende lande (“reception class”, “preparatory class” og “grade”):

Undersøgelse / alder n = 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år
Gleeson et al., 1990. Australien 784 par 70%
(1. grade)
50%
(2. grade)
40%

(3. grade)

Tully et al., 2004.

England

878 par 79%

(1. grade)

64%
(3. grade)
Preedy, 2010.

England

24 par 58%

(reception class)

Van Leeuwen et al., 2005. Holland 5686 par 52%
(preparatory class)
Webbink et al., 2007. Holland 2878 par 58%

(2. grade)

Tabel 1. Andel af tvillinger, som går i samme klasse på forskellige alders- og klassetrin 

Majoriteten af tvillinger gå i samme klasse

Tully et al. (2004) fandt, at majoriteten af tvillingerne stadig i 7 års alderen gik i samme klasse, hvorimod Gleeson et al. (1990) fandt, at stigningen fortsatte således, at majoriteten af tvillingerne gik i hver sin klasse i 3. klasse og resten af primary school.

Når målt på samtlige klasser i primary school peger under­søgelserne på, at majoriteten af tvillinger går i samme klasse, hvilket er i tråd med Polerman et al.´s (2010), som i deres longitude kohorte undersøgelse fandt, at 72% af 12 årige tvillinger i Holland altid havde gået i samme klasse. Polerman et al. medtager ikke tal for de enkelt klassetrin og er derfor ikke medtaget i tabel 1 (dette er den 6. undersøgelse af tvillingers klasseplacering).

Hvad siger det om danske forhold?

Generalisering til danske forhold bør gøres med visse forbehold. Det danske skolesystem er eksempelvis ikke inddelt i primary og secondary school. Denne inddeling kan tænkes at give et naturligt skift i tvillingers skoleplacering ved 12 årsalderen og således måske i højere grad invitere til, at lade tvillinger gå i sam­me klasse i primary school, for siden hen at skifte til hver sin klasse i secondary school.

På denne bag­grund kan det tænkes, at beslutningen om hver sin eller samme klasse er mere vidtrækkende i Dan­mark, da man følger den samme klasse i hele skoleforløbet. Dette kan tænkes at påvirke danske for­ældre til i højere grad vælger f.eks. hver sin klasse end de eksisterende undersøgelser peger på. F.eks. vægter danske forældre ”selvstændighed” som opdragelsesmæssig værdi meget højt og dette sammen med den tilgængelige håndbogslitteraturs udbredte myte om, at adskillelse per se er befordrende for selvstændighedsudvikling, kan give en øget præference for adskillelse af tvillinger i danske skoler.

I Danmark starter børn i skole et år senere end i England og Holland, hvilket kan betyde, at danske tvilling­er opfattes som mere robuste og følgeligt måske hyppigere placeres i hver sin klasse.

Trods alle disse forskelle, er der dog tale om vestlige lande, som vi hyppigt sammenligner os med og det er derfor ikke usandsynligt, at fordelingen af tvillinger, der går i samme klasse svarer nogenlunde til den fordeling, som ses i ovenstående studier ved cirka 6 årsalderen.

Der ses frem til den større danske undersøgelse, der kan klarlægge hvordan praksis er på danske skoler.

[/restrict]

Dette indlæg blev udgivet i Forskning, Skolebarn og tagget , , af Helle Birkholm-Buch. Bogmærk permalinket.

Om Helle Birkholm-Buch

Tvilling.Info drives af Helle Birkholm-Buch: cand.psych., aut. psykolog, Specialist i Klinisk Psykologi, Børnesagkyndig, selvstændig praktiserende psykolog og tvillingemor. Helene Schwarz Frederiksen: cand.pæd. i pædagogisk psykologi, tvillingefaglig rådgiver, underviser, foredragsholder og tvillingemor. Både Helle og Helene har forsket i tvillinger: Helle er den eneste psykolog i Danmark, som har præsenteret forskning på The International Congres for Twin Research: I 2004 vandt Helle "The Galton Award" på kongressen for verdens hidtil største nationale undersøgelse af kommunale tilbud til flerlingefamilie i 98% af danske kommuner. I 2012 præsenterede Helle et litteraturstudie om betydningen af tvillinger atypiske symmertriske tilknytning - deres indbyrdes tilknytningsmønstre - i forbindelse med skolestart. Helene har i 2019 lavet den største nationale undersøgelse af danske skolers holdninger og praksis i forhold til tvillingers skoleplacering i hhv. hver sin eller samme klasse med deltagelse af knap halvdelen af alle danske skoler. Det er vores personlige oplevelse af mangel på lødig information om tvillingeforholdet og tvillingers udvikling, som er motivationen bag at drive Tvillinger.Info som et videnskabeligt funderet non-profit site baseret på frivilligt arbejde. Helle er til hverdag selvstændig praktiserende psykolog http://birkholm.dk/, hvor hun arbejder med individuel, par- og familieterapi. Spørgsmåls besvares via Tvillinger.Infos Facebook side - så alle får glæde af svaret. Personlig henvendelse kan ske på email.